KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Diễn biến chất lượng nước mặt lục địa tại vị trí quan trắc trên các hệ thống sông chính như sông Hậu, sông Mỹ Thanh, các kênh rạch khu vực đô thị đợt quan trắc tháng 9 giai đoạn 2014 – 2018 có thể tóm tắt như sau:
 

1.Sông Hậu

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

Hàm lượng TSS vào đợt 9/2018 tại 2 vị trí Nhơn Mỹ và Cái Côn có xu hướng giảm so với cùng kỳ những năm 2016, 2017 nhưng vẫn cao hơn giới hạn cho phép tại cột B1của quy chuẩn.

                Thông số chỉ thị ô nhiễm hữu cơ (BOD5, COD)

                Hàm lượng BOD5 (đợt 9) giai đoạn 2014 - 2018 có xu hướng giảm dần qua các năm, trong đó hàm lượng BOD5  năm 2018 có giá trị thấp nhất trong giai đoạn 5 năm gần đây.

Hàm lượng COD trung bình đợt 9 năm 2018 thấp hơn cùng kỳ năm 2014, 2015, 2016, nhưng cao hơn cùng kỳ năm 2017, và không vượt giới hạn cho phép tại cột A2 của quy chuẩn.

Nhìn chung, chất lượng nước mặt trên sông Hậu khá tốt, các thông số quan trắc như BOD5, COD, Cl-, N-NH4+,… đều có giá trị đạt quy chuẩn cho phép tại cột A2. Riêng thông số TSS, do đặc thù nước mặt tại tỉnh Sóc Trăng chứa nhiều phù sa nên  hàm lượng chất rắn lơ lửng thường vượt quy chuẩn cho phép.

Hàm lượng các thông số quan trắc tại sông Hậu vào tháng 10/2018 dao động như sau: COD 10,0 – 15,0 mg/L; BOD5 2,50 – 6,0 mg/L; TSS 38,0 – 55,0 mg/L; Cl- ≤ 15,0 mg/L.

Sông Mỹ Thanh

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

Hàm lượng TSS trung bình đợt 9 năm 2018 giảm nhiều so với cùng kỳ các năm 2014, 2015, 2016, nhưng vẫn vượt giới hạn cho phép so với cột B1 của quy chuẩn, giá trị dao động trong khoảng 49,0 – 102,5 mg/L, trong đó thấp nhất tại sông Nhu Gia và cao nhất tại kênh chợ Cổ Cò.

Thông số Clorua (Cl-)

Hàm lượng Clorua trung bình đợt 9 năm 2018 thấp nhất so với cùng kỳ các năm trước, và không vượt giới hạn cho phép tại cột B1 của quy chuẩn. Trong đó hàm lượng clorua tại sông Nhu Gia và sông Đinh khá ổn định qua các năm, riêng hàm lượng clorua tại kênh chợ Cổ Cò giảm đáng kể so với cùng kỳ các năm trước.

Thông số chỉ thị ô nhiễm hữu cơ (BOD5, COD)

Hàm lượng BOD5 trung bình đợt 9 năm 2018 thấp nhất so với cùng kỳ giai đoạn 5 năm từ 2014-2018 và không vượt quy chuẩn cho phép tại cột B1 của quy chuẩn.

Hàm lượng COD trung bình đợt 9 năm 2018 thấp hơn so với hàm lượng COD cùng kỳ các năm 2014, 2015, 2017, nhưng cao hơn cùng kỳ năm 2016 Hàm lượng COD tại cả 3 vị trí quan trắc tại hệ thống sông Mỹ Thanh vào đợt này có giá trị tương đối thấp và không vượt giới hạn cho phép tại cột B1 của quy chuẩn.

Chất lượng nước tại hệ thống sông Mỹ Thanh kỳ này có thể đáp ứng tốt mục đích tưới tiêu, thủy lợi do các thông số cơ bản về ô nhiễm hữu cơ, dinh dưỡng kể cả độ mặn đều không vượt giới hạn cho phép tại cột B1 của quy chuẩn.

Các thông số quan trắc vào đợt 10/2018 tại sông Mỹ Thanh có giá trị dao động như sau: COD 15,0 – 38,0 mg/L; BOD5 3,0 – 11,0 mg/L, Cl- 20,0 – 120,0 mg/L; TSS 65,0 – 150,0 mg/L.

2.Kênh, rạch khu vực đô thị

Thông số chỉ thị ô nhiễm hữu cơ (BOD5, COD)

Hàm lượng BOD5 trung bình đợt 9 năm 2018 tương đương cùng kỳ các năm 2015, 2016, 2017. 

Hàm lượng BOD5 đợt 9 năm 2018 dao động trong khoảng 5,06 – 10,3 mg/L, trong đó cao nhất là tại kênh 30/4 và thấp nhất tại sông Maspero, và không vượt giới hạn cho phép tại cột B1 của quy chuẩn.

            Hàm lượng COD trung bình đợt 9 năm 2018 cao hơn cùng kỳ năm 2015, 2016, và thấp hơn cùng kỳ năm 2014, 2017, và không vượt giới hạn tại cột B1 của quy chuẩn.

Hàm lượng COD đợt 9 năm 2018 dao động trong khoảng 20,4 – 30,0 mg/L, trong đó cao nhất là tại kênh 30/4 và thấp nhất là tại sông Maspero khu vực khán đài.

Thông số chỉ thị ô nhiễm dinh dưỡng amoni, photphat (N-NH4+, P-PO43-)

            Hàm lượng amoni trung bình đợt 9 năm 2018 cao hơn cùng kỳ năm 2015, 2016, 2017.  Tại kênh Xáng, kênh 30/4 hàm lượng amoni tăng 2 lần, tại sông Maspero tăng 3,7 lần.

Hàm lượng amoni đợt 9 năm 2018 dao động trong khoảng 1,08 – 1,96 mg/L, trong đó cao nhất là tại kênh sáng và thấp nhất là tại sông Maspero, các giá trị đều vượt giới hạn cho phép tại cột B1 của quy chuẩn.

Hàm lượng photphat trung bình đợt 9 năm 2018 cao hơn cùng kỳ năm 2016, 2017 và thấp hơn cùng kỳ 2015.

Hàm lượng photphat đợt 9 năm 2018 dao động trong khoảng 0,255 – 0,499 mg/L, trong đó cao nhất là tại kênh sáng và thấp nhất là tại sông Maspero khu vực khán đài, giá trị tại kênh Xáng và kênh 30/4 vượt giới hạn cho phép tại cột B1 của quy chuẩn.

Chất lượng nước tại các kênh rạch thuộc địa phận thành phố Sóc Trăng vào đợt này có hàm lượng các chất gây ô nhiễm hữu cơ không vượt quy chuẩn cho phép tại cột B1 tuy nhiên hàm lượng các chất gây ô nhiễm dinh dưỡng lại tăng so với cùng kỳ năm 2017. Cũng như các vị trí khác trên địa bàn tỉnh, hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng tại đây vẫn vượt quy chuẩn cho phép, trong đó giá trị vượt cao nhất tại kênh 30/4.

Hàm lượng các thông số quan trắc vào đợt 10/2018 dao động như sau: P-PO43- 0,20 – 0,65 mg/L; N-NH4+ 0,40 – 0,80 mg/L; COD 20,0 – 40,0 mg/L; Cl- 50,0 – 100,0 mg/L.

Chất lượng nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có sự khác biệt lớn giữa thời điểm nước lớn và nước ròng. Vì vậy tại một số khu vực vào thời điểm nước ròng chất lượng nước sẽ khá thấp.

Ghi chú:

Cột B1: nước dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2;

Cột A2: Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.

Huỳnh Thảo Vy

 


Các tin liên quan Ngày đăng
Chất lượng nước mặt tháng 10-2018 tại các sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 17/10/2018
Báo cáo tóm tắt chất lượng nước mặt tỉnh Sóc Trăng tháng 8/2018 18/09/2018
Chất lượng nước mặt tháng 09-2018 tại các sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 18/09/2018
Chất lượng nước mặt tháng 08-2018 tại các sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 16/08/2018
Báo cáo tóm tắt: Chất lượng nước mặt tỉnh Sóc Trăng tháng 07/2018 16/08/2018
Chất lượng nước mặt tháng 07-2018 tại các sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 12/07/2018
Báo cáo tóm tắt chất lượng nước mặt tỉnh Sóc Trăng tháng 6/2018 09/07/2018
Chất lượng nước mặt tháng 06-2018 tại các sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 13/06/2018
Báo cáo tóm tắt chất lượng nước mặt tỉnh Sóc Trăng tháng 5/2018 12/06/2018
Báo cáo tóm tắt: chất lượng nước mặt tỉnh Sóc Trăng tháng 4/2018 18/05/2018
Chất lượng nước mặt tháng 05-2018 tại các sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 18/05/2018
Chất lượng nước mặt tháng 04-2018 tại các sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 12/04/2018
Chất lượng nước mặt tháng 03-2018 tại các sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 14/03/2018
Báo cáo tóm tắt: Chất lượng nước mặt tỉnh Sóc Trăng tháng 02/2018 12/03/2018
Chất lượng nước mặt tháng 02-2018 tại các sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 18/02/2018
Báo cáo tóm tắt: Chất lượng nước mặt tỉnh Sóc Trăng tháng 01/2018 12/02/2018
Chất lượng nước mặt tháng 01-2018 tại các sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 16/01/2018
Chất lượng nước mặt tháng 12/2017 tại các sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 18/12/2017
Chất lượng nước mặt tháng 11/2017 tại các sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 16/11/2017
Chất lượng nước mặt tháng 10/2017 tại các sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 16/10/2017
Trang 1/3

Bản quyền thuộc "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng".

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 148/GP-TTĐT ngày 15/8/2011 của Cục QL PTTH và TTĐT - Bộ TTTT

Chịu trách nhiệm nội dung : Trần Ngọc Ẩn - Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 18 đường Hùng Vương, Phường 6, Thành Phố Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3820514 Fax: 0299 3624416 Email: sotnmt@soctrang.gov.vn

@ Ghi rõ nguồn "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.