DANH SÁCH EMAIL DANH SÁCH EMAIL

 
 

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

I

Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở                                                sotnmt@soctrang.gov.vn

1

Trần Ngọc Ẩn

Giám đốc Sở

tnan@soctrang.gov.vn

tranngocanstvn@gmail.com

2

Nguyễn Hoàng Dân

Phó Giám đốc Sở

nhdan@soctrang.gov.vn

3

Nguyễn Hùng Anh

nguyenhunganh@soctrang.gov.vn

II

Văn phòng Sở                                                                  vanphong.sotnmt@soctrang.gov.vn

1

Trần Thị Hằng

Chánh văn phòng

tthang@soctrang.gov.vn

2

Huỳnh Hùng Anh

 

Phó Chánh văn phòng

hhanh@soctrang.gov.vn

2

Đặng Ngọc Duy Trinh

dndtrinh@soctrang.gov.vn

3

Phạm Thùy Trang

Chuyên viên

pttrang@soctrang.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thắm

nttham@soctrang.gov.vn

5

Trần Thị Thúy Diễm

tttdiem3@soctrang.gov.vn

II

Trung tâm Công nghệ thông tin 

ttcntt.sotnmt@soctrang.gov.vn

1

Bùi Việt Phương

Giám đốc

bvphuong2@soctrang.gov.vn

2

Lê Hoàng Đức

Trưởng phòng

lhduc@soctrang.gov.vn

3

Nguyễn Văn Bừng

nvbung@soctrang.gov.vn

4

Hoàng Thị Hường

Kế toán

hthuong3@soctrang.gov.vn

5

Nguyễn Linh Trang

Viên chức

nltrang@soctrang.gov.vn

6

Trần Thị Hồng Gương

tthguong@soctrang.gov.vn

7

Võ Ngọc Thư

vnthu@soctrang.gov.vn

8

Quách Minh Thạch

qmthach@soctrang.gov.vn

9

Phạm Minh Hiếu

pmhieu@soctrang.gov.vn

10

Đỗ Thị Bích Tuyền

dtbtuyen@soctrang.gov.vn

11 Huỳnh Mộng Tuyền   hmbtuyen@soctrang.gov.vn

III

Phòng Kế hoạch tài chính                                            phongkhtc.sotnmt@soctrang.gov.vn

1

Trần Đăng Học

Trưởng phòng

tdhoc@soctrang.gov.vn

2

Huỳnh Tuyết Ngân

Phó trưởng phòng

htngan@soctrang.gov.vn

3

Đặng Thị Như Quỳnh

Kế toán

dtnquynh@soctrang.gov.vn

4

Võ Thanh Tú

 

vttu2@soctrang.gov.vn

IV

Thanh tra Sở                                                                thanhtra.sotnmt@soctrang.gov.vn

2

Danh Thanh Hà

Phó chánh thanh tra

dtha@soctrang.gov.vn

3

Nguyễn Văn Nhu

nvnhu@soctrang.gov.vn

4

Phạm Kiến Quốc

pkquoc@soctrang.gov.vn

5

Ong Văn Tết

  Chuyên viên

ovtet@soctrang.gov.vn

6

Nguyễn Thị Trà Mi

nttmi@soctrang.gov.vn

8

Võ Thị Kim Xuân

vtkxuan@soctrang.gov.vn

9

Lê Thị Việt Trinh

ltvtrinh@soctrang.gov.vn

V

Phòng pháp chế                     

1

Nguyễn Ngọc Sơn

Trưởng phòng

nnson2@soctrang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Hường

Chuyên viên

nvhuong@soctrang.gov.vn

VI

Phòng đo đạc bản đồ

1

Phùng Quốc Hòa

Trưởng phòng

pqhoa2@soctrang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Thư

Chuyên viên

nvthu2@soctrang.gov.vn

VII

Phòng TN Nước – KS & KTTV    

phongtnnnks.sotnmt@soctrang.gov.vn

1

Ung Văn Đẳng

Phó trưởng phòng

uvdang@soctrang.gov.vn

2

Châu Ngọc Thơm

cnthom@soctrang.gov.vn

3

Phạm Văn Tùng

pvtung@soctrang.gov.vn

4

Trương Thị Ngọc Châu

  Chuyên viên

ttnchau2@soctrang.gov.vn

5

Lâm Huỳnh Kiên

lhkien@soctrang.gov.vn

6

Trần Mộng Trúc

tmtruc@soctrang.gov.vn

VIII

Chi cục Biển                              

chicucbien.sotnmt@soctrang.gov.vn

1

Đồng Thống Nhất

Chi cục trưởng

dtnhat@soctrang.gov.vn

2

Hà Thanh Liêm

Phó Chi cục trưởng

htliem2@soctrang.gov.vn

3

Lê Uyên Phương

   Chuyên viên

luphuong@soctrang.gov.vn

4

Lâm Thị Thanh Diễm

lttdiem2@soctrang.gov.vn

IX

Chi cục Bảo vệ môi trường                                   chicucbvmt.sotnmt@soctrang.gov.vn

1

Nguyễn Thụy Kiều Diễm

  Phó Chi cục trưởng phụ trách

ntkdiem2@soctrang.gov.vn

2

Trương Thị Út Ngọc

  Trưởng phòng

ttungoc@soctrang.gov.vn

3

Chế Thị Bích Trâm

  Phó trưởng phòng

ctbtram@soctrang.gov.vn

4

Dương Hoàng Vân

dhvan@soctrang.gov.vn

5

Quách Thị Mỹ Huỳnh

qtmhuynh@soctrang.gov.vn

6

Trần Tuấn Niên

ttnien@soctrang.gov.vn

7

Trần Thu Thủy

  Kế toán

ttthuy@soctrang.gov.vn

8

Phạm Thị Đoan Duy

Chuyên viên

ptdduy@soctrang.gov.vn

9

Ngô Văn Phúc

nvphuc@soctrang.gov.vn

10

Nguyễn Minh Tiến

nmtien@soctrang.gov.vn

X

Chi cục Quản lý đất đai                                           chicucqldd.sotnmt@soctrang.gov.vn

1

Nguyễn Văn Thử

Chi cục trưởng

nvthu@soctrang.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Vinh

Phó chi cục trưởng

nnvinh2@soctrang.gov.vn

3

Châu Văn Vũ

cvvu@soctrang.gov.vn

4

Huỳnh Ngọc Dũ

Trưởng phòng

hndu@soctrang.gov.vn

5

Thạch Thế Phương

ttphuong3@soctrang.gov.vn

6

Hứa Thuỷ Tiên

Phó trưởng phòng

httien@soctrang.gov.vn

7

Tăng Thanh Nhân

ttnhan@soctrang.gov.vn

8

Nguyễn Thị Kim Luyến

Kế toán

ntkluyen@soctrang.gov.vn

9

Hứa Hải Đăng

Chuyên viên

hhdang@soctrang.gov.vn

10

Nguyễn Hữu Nghĩa

nhnghia4@soctrang.gov.vn

11

Phan Hoài Khanh

phkhanh@soctrang.gov.vn

12

Trần Tú Quyên

ttquyen2@soctrang.gov.vn

13

Nguyễn Như Ngọc

nnngoc@soctrang.gov.vn

XI

Trung tâm Quan trắc TNMT       

ttquantrac.sotnmt@soctrang.gov.vn

1

Phan Thanh Trí

Phó Giám đốc

pttri2@soctrang.gov.vn

2

Diệp Tuấn Anh

dtanh@soctrang.gov.vn

3

Dương Ngọc Thúy

  Trưởng phòng

dnthuy@soctrang.gov.vn

4

Chu Chiêu Oanh

Kế toán

ccoanh@soctrang.gov.vn

5

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Chuyên viên

  

ntmlinh@soctrang.gov.vn

6

Dương Hoàng Vinh

dhvinh@soctrang.gov.vn

7

Võ Trường Giang

vtgiang@soctrang.gov.vn

8

Võ Thị Thúy Loan

vttloan@soctrang.gov.vn

9

Trần Mai Kiều

tmkieu@soctrang.gov.vn

10

Huỳnh Thảo Vy

htvy@soctrang.gov.vn

11

Mai Thi

mthi@soctrang.gov.vn

12

Nguyễn Phương Chi

npchi@soctrang.gov.vn

13

Trần Thị Ngọc Cẩm

ttncam@soctrang.gov.vn

14

Huỳnh Vạn Vinh

hvvinh@soctrang.gov.vn

XII

Trung tâm Phát triển quỹ đất     

ttptquydat.sotnmt@soctrang.gov.vn  

1

Phạm Văn Hinh

Phó giám đốc

pvhinh@soctrang.gov.vn

2

Nguyễn Hoài Thanh

nhthanh@soctrang.gov.vn

3

Nguyễn Linh Khôi

Trưởng phòng

nlkhoi@soctrang.gov.vn

4

Đinh Gia Khuynh

dgkhuynh@soctrang.gov.vn

5

Mai Văn Sơn

Đội trưởng

mvson@soctrang.gov.vn

6

Trịnh Công Lai

Đội phó

tclai@soctrang.gov.vn

7

Võ Thị Hạnh Đoan

Kế toán

vthdoan@soctrang.gov.vn

8

Ngô Văn Hưng

Chuyên viên

nvhung2@soctrang.gov.vn

9

Tô Khánh Hoa

tkhoa@soctrang.gov.vn

10

Nguyễn Đình Khoa

ndkhoa@soctrang.gov.vn

11

Lê Thị Hiền Lương

lthluong@soctrang.gov.vn

12

Phạm Như Ý

pny@soctrang.gov.vn

13

Phan Văn Ninh

pvninh@soctrang.gov.vn

14

Nguyễn Duy Thảo

ndthao@soctrang.gov.vn

15

Bùi Viết Đông

bvdong@soctrang.gov.vn

16

Trần Quốc Hoàn

tqhoan@soctrang.gov.vn

17

Nguyễn Tiến Thanh

ntthanh2@soctrang.gov.vn

18

Phùng Kim Lương

pkluong@soctrang.gov.vn

19

Huỳnh Hoàng Sơn

hhson@soctrang.gov.vn

20

Phạm Quốc Thuận

pqthuan@soctrang.gov.vn

21

Nguyễn Hoàng Hải

nhhai@soctrang.gov.vn

22

Tiền Thanh Tân

tttan@soctrang.gov.vn

23

Hoàng Phúc Chức

hpchuc@soctrang.gov.vn

24

Trần Kim Linh

tklinh@soctrang.gov.vn

25

Hồ Tấn Lợi

htloi2@soctrang.gov.vn

26

Dương Công Khánh

dckhanh@soctrang.gov.vn

27

Tạ Quốc Trưởng

tqtruong@soctrang.gov.vn

28

Cao Phương Thảo

cpthao2@soctrang.gov.vn

XIII

Văn phòng Đăng ký đất đai                                  vpdkdatdai.sotnmt@soctrang.gov.vn   

1

Nguyễn Văn Đời

Giám đốc

nvdoi2@soctrang.gov.vn

2

Trịnh Sáng Phong

Phó giám đốc

tsphong2@soctrang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Nhung

ntnhung@soctrang.gov.vn

4

Phạm Như Tài

Giám đốc chi nhánh TP. Sóc Trăng

pntai@soctrang.gov.vn

5

Phương Hải Thiện

Giám đốc chi nhánh H. Kế Sách

phthien@soctrang.gov.vn

6

Phạm Văn Nghệ

Giám đốc chi nhánh H. Châu Thành

pvnghe@soctrang.gov.vn

7

Trần Thanh Mừng

Phó giám đốc chi nhánh H. Châu Thành

ttmung@soctrang.gov.vn

8

Lê Hoàng Nam

Giám đốc chi nhánh H. Thạnh Trị

lhnam@soctrang.gov.vn

9

Võ Văn Hòa

Phó giám đốc chi nhánh H. Thạnh Trị

vvhoa@soctrang.gov.vn

10

Bùi Văn Minh

Giám đốc chi nhánh H. Trần Đề

bvminh@soctrang.gov.vn

11

Nguyễn Thái Nhân

Giám đốc chi nhánh H. Long Phú

ntnhan2@soctrang.gov.vn

12

Nguyễn Thị Mộng Thường

Phó giám đốc chi nhánh H. Long Phú

ntmthuong@soctrang.gov.vn

13

Võ Văn Giang

Giám đốc chi nhánh H. Cù Lao Dung

vvgiang@soctrang.gov.vn

14

Trần Quang Khoa

Phó giám đốc chi nhánh H. Cù Lao Dung

tqkhoa@soctrang.gov.vn

15

Nguyễn Trần Tân Khoa

Giám đốc chi nhánh H. Mỹ Xuyên

nttkhoa@soctrang.gov.vn

16

Trần Thanh Như

Phó giám đốc chi nhánh H. Mỹ Xuyên

ttnhu@soctrang.gov.vn

17

Nguyễn Văn Vũ

Giám đốc chi nhánh TX. Ngã Năm

nvvu2@soctrang.gov.vn

18

Võ Hoàng Vũ

Phó giám đốc chi nhánh TX. Ngã Năm

vhvu2@soctrang.gov.vn

19

Trần Hữu Dũng

Giám đốc chi nhánh TX. Vĩnh Châu

thdung3@soctrang.gov.vn

20

Ông Thị Mỹ Hân

Giám đốc chi nhánh H. Mỹ Tú

otmhan@soctrang.gov.vn

21

Đỗ Văn Nguyên

Trưởng phòng

dvnguyen@soctrang.gov.vn

22

Đặng Văn Thương

dvthuong@soctrang.gov.vn

23

Nguyễn Đức Cánh

Phó trưởng phòng

ndcanh@soctrang.gov.vn

24

Nguyễn Duy Toại

ndtoai@soctrang.gov.vn

25

Trịnh Thị Ngọc

ttngoc@soctrang.gov.vn

26

Triệu Diệp Thúy

Kế toán

tdthuy@soctrang.gov.vn

27

Dương Bích Tuyền

Chuyên viên

dbtuyen@soctrang.gov.vn

28

Phạm Thị Thúy Hằng

ptthang3@soctrang.gov.vn

29

Nguyễn Văn Tâm

nvtam@soctrang.gov.vn

30

Vũ Văn Giang

vvgiang2@soctrang.gov.vn

31

Trần Thị Cẩm Loan

ttcloan@soctrang.gov.vn

32

Đặng Quốc Bảo

dqbao@soctrang.gov.vn

33

Ngô Đăng Sơn

ndson2@soctrang.gov.vn

34

Phạm Hữu Nghị

phnghi@soctrang.gov.vn

35

Dương Thị Mỹ Ngân

dtmngan@soctrang.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản quyền thuộc "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng".

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 148/GP-TTĐT ngày 15/8/2011 của Cục QL PTTH và TTĐT - Bộ TTTT

Chịu trách nhiệm nội dung : Trần Ngọc Ẩn - Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 18 đường Hùng Vương, Phường 6, Thành Phố Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3820514 Fax: 0299 3624416 Email: sotnmt@soctrang.gov.vn

@ Ghi rõ nguồn "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.