Thông báo hướng dẫn Thông báo hướng dẫn

               UBND TỈNH SÓC TRĂNG                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                        
Sóc Trăng, ngày 14  tháng 12  năm 2017
          
THÔNG CÁO BÁO CHÍ

 

Về một số thông tin chung quanh việc xử lý kỷ luật

về mặt  hành chính đối với bà Mai Thi,  viên chức  Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

___________________

 

Thực hiện Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

Ngày 27/11/2017, lãnh đạo Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (TNMT) trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-TTQTTNMT về việc kỷ luật bà Mai Thi và tại Thông cáo báo chí ngày 04/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông tin cụ thể về nội dung nói trên. Tuy nhiên, thời gian qua có một vài tờ báo có bài viết có thông tin chưa đúng về việc xử lý kỷ luật đối với bà Mai Thi, gây bức xúc trong dư luận.

Vì vậy để thông tin, làm rõ những vấn đề nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng có ý kiến  như sau:

1/- Việc bài báo cho  rằng cùng nghiên cứu sản phẩm ST Bacilli + MT nhưng  người  thì được khen thưởng còn bà Mai Thi thì bị kỷ luật là có sự so sánh không đúng, bởi vì:

a/ Việc nghiên cứu của bà Mai Thi luôn được lãnh đạo địa phương và lãnh đạo Sở TNMT khuyến khích, tạo điều kiện; cụ thể là:

 Mai Thi về công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường từ tháng 02/2004. Từ  năm 2004 đến năm 2016, thời gian khoảng 12 năm nhưng bà Mai Thi đã được cơ quan tạo điều kiện cử đi học, riêng các lớp dài hạn như Cao cấp Lý luận chính trị, Thạc sĩ, Tiến sĩ thời gian học đã gần 8 năm, không kể các lớp bồi dưỡng ngắn hạn.

- Tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX năm 2014-2015, Sở Tài nguyên và Môi trường  đã tạo điều kiện và  xác nhận cho bà  Mai Thi và một số viên chức Trung tâm Quan trắc TNMT tham gia dự thi với Bài dự thi: Giải pháp sản xuất chế phẩm xử lý môi trường ST Bacilli. Đã đạt giải nhì tại cuộc Hội thi. Được UBND tỉnh tặng Bằng khen (công bố kết quả tháng 01/2016).

Trong đó, kết quả thử nghiệm và khả năng ứng dụng của giải pháp: tại các bãi rác cấp xã trên địa bàn huyện Long Phú; tại kênh ô nhiễm ở thị xã Ngã Năm; tại ao sinh học hệ thống xử lý nước khu Công nghiệp An nghiệp.

Phạm vi thử nghiệm, khả năng ứng dụng của giải pháp và lĩnh vực dự thi là lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (không có lĩnh vực  nông, lâm, ngư nghiệp). Tuy nhiên, đến ngày 21/6/2017, Phó ban Tổ chức Hội thi lại có Giấy xác nhận giải pháp sản xuất chế phẩm xử lý môi trường ST Bacilli đạt giải sáng tạo kỹ thuật: Lĩnh vực Nông- Lâm- Ngư nghiệp. Đây là cơ sở để bà Mai Thi cho rằng sản phẩm vi sinh xử lý ao tôm đã được giải tại Hội thi này.

-  Nghiên cứu sinh Mai Thi đã bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở với Đề tài có tên là “Ứng dụng công nghệ sinh học xử lý rác hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng”. Ngoài ra nghiên cứu sinh Mai Thi còn thực hiện Đề tài với trường Đại học Cần Thơ về “Phân lập, tuyển chọn định danh các dòng vi khuẩn phân giải Celullose từ rác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”.

Mục tiêu của đề tài là phân lập, tuyển chọn định danh các dòng vi khuẩn phân giải Celullose từ rác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng để ứng dụng xử lý rác hữu cơ góp phần bảo vệ môi trường bền vững.

Nội dung nghiên cứu là “Thu thập, phân lập và định danh các dòng vi khuẩn có tại các bãi rác trong tỉnh Sóc Trăng, chọn lọc các dòng vi khuẩn có hiệu suất xử lý rác thải cao, ứng dụng thử nghiệm nguồn chế phẩm trên các bãi rác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, khảo nghiệm chất lượng phân hữu cơ vi sinh trên cây lúa ở Sóc Trăng”.

Từ đề tài nghiên cứu bảo vệ tiến sĩ nêu trên cũng không có liên quan gì đến sản phẩm vi sinh phục vụ nuôi tôm như một số thông tin đã quảng bá.

- Về sản phẩm vi sinh phục vụ nuôi tôm:

Sản phẩm ST Bacilli + MT đã được bà Mai Thi, lúc đó là Giám đốc Trung tâm Quan trắc TNMT công bố tiêu chuẩn chất lượng cơ sở dùng để phục vụ xử lý ô nhiễm hữu cơ.

Để triển khai sản phẩm này, ngày 05/01/2017 Giám đốc Trung tâm đã có Công văn số 02b/CV-TTQTTNMT gởi Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để xin ý kiến, và đã được Tổng cục Thủy sản trả lời tại Văn bản số 612/TCTS-NTTS là chế phẩm có loài vi khuẩn Bacillus Subtilis không cần khảo nghiệm nhưng để sản phẩm được lưu hành thì Trung tâm phải lập hồ sơ đăng ký tại khoản 2 điều 1 Thông tư số 50/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014.

Tuy nhiên, đến nay sản phẩm này chưa đăng ký tại Sở Khoa học và Công nghệ, cũng chưa làm thủ tục để kiểm định chất lượng sản phẩm như Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert đã chứng nhận kiểm định hai sản phẩm phục vụ xử lý hầm cầu và cũng chưa đăng ký xin phép lưu hành theo khoản 2 Điều 1 Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT, ngày 24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhưng hiện sản phẩm đã bán rộng rãi trên thị trường; đồng thời, được quảng bá mạnh mẽ trên các phương tiện báo chí và qua các buổi Hội thảo lấy danh nghĩa của Trung tâm Quan trắc TNMT, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.

Sản phẩm này ở đâu mà có, sản xuất ở đâu, buôn bán thế nào thì lãnh đạo Sở và viên chức, người lao động ở Trung tâm Quan trắc TNMT hoàn toàn không biết. Anh em chỉ biết khi hợp tác triển khai với Chi cục Thủy sản cung ứng cho các  mô hình nuôi tôm của Chi cục.

Bên cạnh đó, lại có Hợp đồng của Trung tâm Quan trắc TNMT ký với Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học - Đại học Cần Thơ về việc cung cấp giống vi sinh vật. Theo Hợp đồng này, Viện Nghiên cứu và Phát triển công nghệ sinh học - Đại học Cần Thơ sẽ cung cấp giống vi sinh vật bản địa (giống gốc) và tư vấn sản xuất chế phẩm sinh học cho Trung tâm Quan trắc TNMT để sản xuất và kinh doanh; trong đó, có giống gốc để sản xuất sản phẩm ST Bacilli + MT dùng cho nuôi tôm này.

Do vậy, cần làm rõ sản phẩm ST Bacilli + MT dùng cho nuôi tôm có phải  là sản phẩm do bà  Mai Thi nghiên cứu đã đạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX năm 2014-2015 và có phải là sản phẩm của Đề tài nghiên cứu bảo vệ tiến sĩ hay là sản phẩm mua của Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học, Đại học Cần Thơ về để sản xuất bán.

b/ Việc bà Mai Thi bị kỷ luật không có liên quan gì đến công tác nghiên cứu. Việc cho rằng bà Mai Thi vì nghiên cứu khoa học  mà bị kỷ luật là không đúng.

Bà Mai Thi bị kỷ luật là do:

- Không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; cụ thể là Trung tâm Quan trắc không có chức năng hướng dẫn nông dân nuôi tôm, xử lý ao tôm. Đây là chức năng của ngành nông nghiệp và phát tiển nông thôn nhưng bà Mai Thi lấy danh nghĩa Trung tâm Quan trắc hướng dẫn nông dân nuôi tôm, xử lý ao tôm là không đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

- Việc cung ứng, lưu hành sản phẩm nuôi tôm, xử lý ao tôm phải được cấp phép lưu hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhưng bà Mai Thi không thực hiện đúng quy định này, đã vi phạm các quy định của pháp luật.

2/- Về việc kỷ luật về mặt hành chính đối với bà Mai Thi:

a/ Về hình thức, nội dung và lý do việc kỷ luật về mặt hành chính đối với bà Mai Thi, viên chức Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tại Thông cáo báo chí  ngày 28/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông tin cụ thể.

b/ Về việc  Bài báo cho rằng việc thành lập Hội đồng kỷ luật có dấu hiệu sai Luật là không có cơ sở, không đúng sự thật; bởi vì:

- Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ về thành phần Hội đồng kỷ luật quy định:

“Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức không có đơn vị cấu thành, Hội đồng kỷ luật có 03 thành viên, bao gồm:

Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức;

Một ủy viên Hội đồng  là đại diện Ban chấp hành công đoàn của  đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức;

Một ủy viên kiêm Thư ký  Hội đồng  là người đại diện bộ phận làm công tác tổ chức cán bộ của  đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức”.

Thực hiện quy định nêu trên, ngày 18/10/2017, lãnh đạo Trung tâm Quan trắc TNMT ban hành  Quyết định số 08/QĐ-TTQTTNMT về việc thành lập Hội đồng kỷ luật đối với bà Mai Thi, viên chức Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng; đồng thời tiến hành các bước xem xét kỷ luật bà Mai Thi theo quy định. Kết quả Hội đồng bỏ phiếu có 2/3 phiếu đề nghị xử lý hình thức “cảnh cáo”, 01 phiếu không hợp lệ (vì đã gạch hai dòng vừa “cảnh cáo”, vừa “khiển trách”). Như vậy theo quy định số phiếu nêu trên đủ điều kiện để Hội đồng đề nghị xử lý kỷ luật bà Mai Thi hình thức “cảnh cáo”.

Tuy nhiên, sau đó lãnh đạo Trung tâm Quan trắc TNMT xem xét và xin ý kiến các ngành chức năng và đã có góp ý về thành phần Hội đồng kỷ luật như trên là phù hợp theo quy định, nhưng có chỗ cần cân nhắc thêm; cụ thể là:  Đối với Chủ tịch Hội đồng (là ông Diệp Tuấn Anh) vừa là lãnh đạo Trung tâm, vừa là Chủ tịch Công đoàn thì việc đại diện bảo vệ quyền lợi cho người bị xem xét kỷ luật là chưa thỏa đáng.

Do vậy, lãnh đạo Trung tâm Quan trắc TNMT và Cấp ủy đơn vị đã có cuộc họp thống nhất điều chỉnh thành phần Hội đồng và lãnh đạo Trung tâm Quan trắc TNMT đã có Quyết định số 11/QĐ-TTQTTNMT, ngày 16/11/2017 về việc thành lập Hội đồng kỷ luật đối với bà Mai Thi, viên chức Trung tâm Quan trắc TNMT để thay thế Quyết định trước đó; đồng thời tiến hành các bước xem xét kỷ luật bà Mai Thi theo quy định. Kết quả Hội đồng bỏ phiếu có 3/3 phiếu đề nghị xử lý hình thức “cảnh cáo”.

- Về việc cho rằng hai trong ba thành viên Hội đồng kỷ luật đối với bà Mai Thi, viên chức Trung tâm Quan trắc TNMT không đủ tư cách là không đúng sự thật, có ý suy diễn; bởi vì:

+ Đối với bà Huỳnh Thảo Vy, hiện là Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan, đại diện Ban chấp hành Công đoàn tham gia Hi đồng là phù hợp với quy định vì Công đoàn là đại diện cho lợi ích của người lao động, không phân biệt  hợp đồng hay trong biên chế. Hơn nữa bà Huỳnh Thảo Vy là Công đoàn viên được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn thì đủ tư cách thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định;

+ Đối với trường hợp ông Dương Hoàng Vân, hiện là Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính của Trung tâm tham gia Hội đồng kỷ luật đối với bà Mai Thi, viên chức Trung tâm Quan trắc TNMT Sóc Trăng là đúng quy định; bởi vì:

Ông Dương Hoàng Vân, Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính của Trung tâm Quan trắc TNMT do nhu cầu sắp xếp, điều động cán bộ trong nội bộ Sở; do đó, lãnh đạo Sở dự kiến điều động về công tác tại Chi  cục Bảo vệ môi trường  trực thuộc Sở. Tuy nhiên, ông  Dương Hoàng Vân công tác tại Trung tâm Quan trắc TNMT, là đơn vị sự nghiệp công lập nên hiện là viên chức còn Chi  cục Bảo vệ môi trường là đơn vị quản lý nhà nước, người làm việc ở đơn vị này phải là công chức. Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Thông tư 13/2010/TT-BNV, ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ thì ông Dương Hoàng Vân có đủ điều kiện xét chuyển từ viên chức thành công chức không qua thi tuyển.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Quyết định 02/2014/QĐ-UBND, ngày 21/01/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng về quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế công chức, số lượng người làm việc, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thì việc phê duyệt kết quả tuyển dụng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và Sở Nội vụ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm vào ngạch công chức.

Căn cứ quy định nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn đề nghị và đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2479/QĐ-UBND, ngày 28/9/2017; Sở Nội vụ có Quyết định số 264/QĐ-SNV, ngày 02/10/2017 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch công chức đối với trường hợp đặc biệt không qua thi tuyển của ông Dương Hoàng Vân.

Khi có Quyết định của Sở Nội vụ nói trên, theo quy định tại  Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND, ngày 21/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thì Giám đốc Sở phải có văn bản chỉ đạo lãnh đạo Trung tâm Quan trắc TNMT thanh lý hợp đồng  với ông  Dương Hoàng Vân; đồng thời, quyết định phân công, bổ nhiệm ông  Dương Hoàng Vân làm nhiệm vụ tại Chi cục Bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, do tình hình cuối năm Trung tâm Quan trắc TNMT còn nhiều việc phải làm về công tác tổ chức; đặc biệt là việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm tại đơn vị. Do đó, lãnh đạo Sở đã họp bàn thống nhất chậm phân công ông Dương Hoàng Vân mà từ nay đến cuối năm tiếp tục làm nhiệm vụ tại Trung tâm Quan trắc TNMT, đầu năm 2018 sẽ phân công nhận nhiệm vụ mới tại Chi cục Bảo vệ môi trường.

Như vậy đến nay, ông  Dương Hoàng Vân vẫn là Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính của Trung tâm Quan trắc TNMT và việc tham gia Hội đồng kỷ luật đối với bà Mai Thi, viên chức Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng đủ điều kiện tham gia Hội đồng nói trên theo  quy định.

Qua diễn biến sự việc như trên thì việc thành lập Hội đồng lần sau để thay thế Quyết định thành lập Hội đồng lần trước của lãnh đạo Trung tâm Quan trắc TNMT và các thành viên Hội đồng đều đầy đủ các điều kiện là đúng theo quy định.

c/- Về việc Bài báo cho rằng việc đóng dấu “Mật” trong Quyết đinh kỷ luật là không đúng và làm hạn chế quyền khiếu nại của bà Mai Thi . Đây cũng là thông tin một chiều, không đúng sự thật; cụ thể vấn đề này như sau:

- Việc văn bản có dấu “Mật” hay không thì việc khiếu nại về mặt hành chính hay khởi kiện ra Tòa án đều không có một hạn chế nào cả.

- Việc Trung tâm đóng dấu “Mật” trong Quyết định, nhằm thực hiện tốt các quy định về quản lý hồ sơ công chức, viên chức, cụ thể: Theo quy định thì việc quản lý hồ sơ công chức, viên chức được thực hiện theo Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 và Công văn số 2672/SNV-CCVC ngày 21/12/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện nghiêm quy định về quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 11/2012/TT-BNV có ghi “Hồ sơ công chức được quản lý, sử dụng và bảo quản theo chế độ tài liệu mật do nhà nước quy định”, do đó để đảm bảo nguyên tắc quản lý hồ sơ công chức, viên chức và tránh trường hợp bị lộ lọt ra bên ngoài trước khi công bố, nên lãnh đạo Trung tâm đóng dấu “Mật” trong Quyết định kỷ luật bà Mai Thi là phù hợp theo những văn bản nêu trên. Tuy nhiên, hiện nay lãnh đạo Trung tâm Quan trắc TNMT cũng đang rà lại các quy định, nếu vấn đề này có gì chưa đúng sẽ xem xét xử lý đúng quy định.

3/-  Về việc cho rằng ông Diệp Tuấn Anh và bà Huỳnh Thảo Vy đã cùng tham gia với bà Mai Thi trong việc phổ biến chế phẩm vi sinh phục vụ nuôi tôm; nếu xử lý kỷ luật bà Mai Thi thì cũng phải xem xét kỷ luật ông Diệp Tuấn Anh và bà Huỳnh Thảo Vy.

Đây là thông tin không đúng, có ý làm mất uy tín cá nhân ông Diệp Tuấn Anh và bà Huỳnh Thảo Vy, bởi vì:

- Thời gian qua, Trung tâm Quan trắc TNMT có ký hợp đồng với Dự án Bảo vệ nguồn lợi ven biển, với nội dung Trung tâm Quan trắc TNMT:

+ Chịu trách nhiệm hướng dẫn nông dân phương pháp lấy mẫu nước trong ao nuôi tôm để gởi đến Trung tâm Quan trắc TNMT phân tích chất lượng nước;

+ Cảnh báo về môi trường giúp nông dân có thông tin để sản xuất.

Các nội dung nêu trên đều phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Quan trắc TNMT và ông Diệp Tuấn Anh, bà Huỳnh Thảo Vy cũng thực hiện nhiệm vụ đúng chức trách của mình.

- Trong thực hiện hợp đồng này, đối với bà Mai Thi có vi phạm là tự ý kết hợp để phổ biến, hướng dẫn nông dân việc sử dụng men vi sinh để xử lý ao tôm và nuôi tôm là không đúng với nội dung hợp đồng và không đúng với chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Quan trắc TNMT.

4/- Về việc cho rằng do bà Mai Thi phát hiện lò đốt không đạt, góp ý nhưng lãnh đạo Sở làm lơ và việc kỷ luật là hãm hại bà Mai Thi.

Đây là thông tin không có cơ sở, có ý vu cáo, bôi nhọ lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; bởi vì:

- Từ khi công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường (năm 2004) đến nay, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng lãnh đạo Sở luôn tạo điều kiện để bà Mai Thi tham gia các lớp học để nâng cao trình độ nhằm phục vụ công tác ngày càng tốt hơn.  Tuy nhiên, khi được cử đi học Tiến sĩ từ năm 2012 thì đến năm 2014, bà Mai Thi đã thành lập Công ty gia đình về cung cấp dịch vụ nuôi tôm (theo kết quả xác minh của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tại Chi cục Thuế Thành phố Sóc Trăng trong năm 2016 riêng doanh số bán cho các doanh nghiệp có hóa đơn đỏ là khoảng 1 tỉ đồng/năm và theo bà Mai Thi thì phần bán cho nông dân không có chứng từ hóa đơn mỗi tháng đem lại  thu nhập trên 200 triệu đồng; các sản phẩm này lưu hành đều không được cấp thẩm quyền cho phép). Từ đó bà Mai Thi lại tập trung lo cho Công ty gia đình lơ là nhiệm vụ của cơ quan. Lãnh đạo Sở đã có nhiều lần làm việc nhắc nhở. Đặc biệt, trong buổi họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016, bản thân Giám đốc Sở đã dự làm việc và có nhiều ý kiến góp ý chấn chỉnh đối với bà Mai Thi, nhất là cần có sự giải quyết hợp lý giữa công việc của cơ quan và công việc của Công ty gia đình.

Đến cuối năm 2016, tình hình vẫn không có chuyển biến tích cực và có phát sinh nhiều vấn đề mới; vì vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy cùng lãnh đạo Sở thống nhất giới thiệu để kiểm điểm bà Mai Thi. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị kiểm điểm, bà không nhận sai sót mà còn đi gặp lãnh đạo cho rằng mình bị oan ức, trù dập nên Ban Thường vụ Đảng ủy cùng lãnh đạo Sở sau khi trao đổi nhận thấy bà Mai Thi không thành khẩn tiếp thu gợi ý mà còn có thái độ như thế thì khi kiểm điểm sẽ cho là không khách quan, rất phức tạp. Do vậy, thống nhất đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tiến hành kiểm tra, kiểm điểm theo thẩm quyền vì bà Mai Thi là Đảng ủy viên của Sở thuộc thẩm quyền quản lý của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Khối đã thụ lý, tiến hành kiểm tra, kiểm điểm theo quy định và kết quả đã được công bố.

- Về việc đầu tư xây dựng các lò đốt rác:

Năm 2014, tỉnh Sóc Trăng đầu tư thí điểm 02 lò đốt rác trên địa bàn tỉnh (01 lò cấp huyện tại  huyện Châu Thành, công suất 500kg/giờ, tương đương 10 tấn/ ngày, với kinh phí 3.341 triệu đồng  và 01 lò cấp xã tại  xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, công suất 300-400kg/ giờ, tương đương 6-8 tấn /ngày với kinh phí 917 triệu đồng). Sau  một năm hoạt động, đánh giá thấy hiệu quả nên tiếp tục đầu tư kinh phí cho thị xã Ngã Năm đầu tư thêm 01 lò cấp huyện (trên địa bàn xã Tân Long, thị xã Ngã Năm).

Đây là những lò đốt đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Bộ Xây dựng cấp giấy chứng nhận thiết bị lò đốt chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với điều kiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn và được phép chuyển giao, áp dụng rộng rãi trên phạm vi toàn quốc.

Sau khi nghiệm thu, bàn giao, đơn vị thi công đã tiến hành tập huấn việc vận hành và hướng dẫn quy trình phân  loại rác, đảm bảo chỉ đốt chủ yếu là rác hữu cơ không đưa vào lò đốt những chất nguy hại, cao su, vỏ xe, linh kiện điện tử .v.v.

Tuy nhiên, do quá trình vận hành không tuân thủ nghiêm các hướng dẫn nên trong quá trình xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh  theo quy định của Luật Môi trường (Báo cáo này do UBND tỉnh ký  ban hành năm 2016 để gởi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định). Đơn vị thực hiện đã tiến hành lấy mẫu phân tích thì khí thải tại Lò đốt huyện Châu Thành có 02 thông số vượt là thông số bụi vượt 2,49 lần và thông số Tổng Dioxin vượt 16,41 lần so với QCVN 61-MT:2016/BTNMT; Lò đốt tại  xã Tân Thạnh, huyện Long Phú 02 thông số vượt là thông số CO vượt 6,2 lần và thông số Tổng Dioxin vượt 10,57 lần so với QCVN 61-MT:2016/BTNMT.

Do lò đốt rác Ngã Năm được xây dựng và chính thức đi vào hoạt động vào  cuối  năm 2015. Qua nghiệm thu đã phân tích (do Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng phân tích) kết quả chỉ số dioxin thấp hơn  Quy chuẩn 30/2012/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Lò đốt chất thải công nghiệp (lúc này chưa ban hành Quy chuẩn 61-MT:2016/BTNMT  nên tạm thời vận dụng Quy chuẩn 30/2012/BTNMT để tham khảo) và hiện nay Quy chuẩn 61-MT:2016/BTNMT cũng quy định chỉ số này cũng như Quy chuẩn 30/2012/BTNMT.  Do đó, khi lập Báo cáo hiện trạng môi trường của tỉnh không lấy mẫu phân tích khí thải đối với lò đốt Ngã Năm vì thời gian lấy mẫu nghiệm thu không xa so với lấy mẫu lập Báo cáo hiện trạng môi trường.

Sau khi có kết qua nêu trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành hướng dẫn các địa phương tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, đảm bảo quá trình vận hành lò đúng theo quy định; đặc biệt là thực hiện nghiêm túc việc phân loại rác trước khi đốt và đảm bảo nhiệt độ đạt mức thiết kế.

Do các lò đốt rác này được triển khai lắp đặt, vận hành trước khi Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn QCVN 61-MT:2016/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt (viết tắt là QCVN 61-MT:2016/BTNMT), nên về thông số kỹ thuật như chiều cao ống khói của lò, kết cấu và nhiệt độ của buồng đốt… chưa đạt theo QCVN 61-MT:2016/BTNMT.

Theo quy định tại mục  5.1. của Quy chuẩn QCVN 61-MT:2016/BTNMT: Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt đã chính thức hoạt động trước ngày Quy chuẩn này có hiệu lực được tạm thời miễn áp dụng quy định tại Mục 2.2 (về các thông số ô nhiễm  khí thải) trong thời gian 06 (sáu) tháng và các quy định khác tại Quy chuẩn này với thời gian 03 (ba) năm kể từ ngày Quy chuẩn này có hiệu lực.

Để thực hiện quy định nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 1471/BC-STNMT ngày 25/10/2016 báo cáo kết quả triển khai công trình đầu tư lò đốt cấp huyện tại  huyện Châu Thành  và lò đốt cấp xã tại  xã Tân Thạnh, huyện Long Phú;  đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận cho Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục cải tạo, khắc phục hạn chế của các lò đốt đã được đầu tư theo theo QCVN 61-MT:2016/BTNMT và đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 1817/UBND-XD, ngày 23/11/2016. 

Đến ngày 20/9/2017, trước thông tin phản ảnh của báo chí về việc 03 lò đốt phát ra khí độc, gây ô nhiễm môi trường, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Công an tỉnh và UBND các huyện Châu Thành, Long Phú và thị xã Ngã Năm tiến hành kiểm tra, báo cáo tình hình  03 lò đốt nói trên, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét xử lý.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày  25/9/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối  hợp các ngành liên quan thành lập Tổ kiểm tra theo Quyết định số 131 của Sở Tài nguyên và Môi trường và tiến hành kiểm tra theo quy định. Đến ngày 02/10/2017, trên cơ sở báo cáo của Tổ kiểm tra, Sở  Tài nguyên và Môi trường  đã có báo cáo trình UBND tỉnh và ngày 20/10/2017, UBND tỉnh Sóc Trăng có Công văn số 2016/UBND-KT về việc thực hiện khắc phục hạn chế của 03 lò đốt rác nói trên. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện khắc phục hạn chế của 03 lò đốt rác; chấp thuận tạm ngừng hoạt động của Lò đốt rác xã Tân Thạnh đến khi cải tạo, khắc phục xong các hạn chế của Lò; đồng thời tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm đối với việc xây dựng và vận hành các lò đốt rác hiện tại để làm cơ sở triển khai các công trình lò đốt rác đang chuẩn bị thực hiện.

Mặc dù khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Long Phú đã chỉ đạo UBND xã Tân Thạnh thực hiện nghiêm việc tạm ngừng hoạt động của Lò đốt rác Tân Thạnh nhưng đến 16 giờ, ngày 13/11/2017, UBND xã Tân Thạnh mới chính thức cho ngừng hoạt động Lò đốt này (Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Phú có Báo cáo số  381- TNMT, ngày 14/11/2017  về việc xác nhận Lò đốt Tân Thạnh ngừng hoạt động).

Ngày 20/11/2017, Phòng TNMT Châu Thành có Báo cáo số 165/BC.TNMT về việc tạm ngưng lò đốt Châu Thành để sửa chữa, nâng cấp.

Về  việc đầu tư hai lò đốt mới, Sở đang tiến hành đấu thầu công khai, đảm bảo đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật, khí thải theo QCVN 61-MT:2016/BTNMT.

- Từ trước đến nay Sở Tài nguyện và Môi trường chưa nhận bất kỳ một văn bản hay thông tin nào về việc Trung tâm Quan trắc TNMT cũng như cá nhân bà Mai Thi phản ảnh, kiến nghị và đề xuất việc ô nhiễm của các lò đốt rác cũng như đề xuất kiến nghị xử lý về vấn đề này.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng xin thông tin đến các cơ quan báo, đài nội dung nêu trên.

 Mọi thông tin cần thiết xin vui lòng liên hệ với người phát ngôn của Sở là  Ông Trần Ngọc Ẩn, Giám đốc Sở, địa chỉ liên hệ:

 - Điện thoại: 0913 983 744;

 - Email: tnan@soctrang.gov.vn.

Thông báo này được đăng trên trang Web của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng. Địa chỉ: http://www.sotnmt.soctrang.gov.vn./.

 

                                                                                                                                     GIÁM ĐỐC

                                                                                                    (Đã ký)

 

 

                                                                                                                                       Trần Ngọc Ẩn

 


Các tin liên quan Ngày đăng
Công bố kế hoạch thanh tra về tài nguyên và môi trường năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 08/12/2017
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: V/v xử lý kỷ luật về mặt hành chính đối với bà Mai Thi, viên chức Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng 04/12/2017
Thông báo: Công văn số 2120/STNMT-MT, ngày 06/11/2017 về việc đầu tư Dự án Trạm trộn bê tông nhựa nóng của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hòa Tiến Bình. 18/11/2017
Thông báo: thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 31/10/2017
Thông báo: về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (đợt 1) 31/10/2017
Hồ sơ hướng dẫn đánh giá công chức - viên chức và xét thi đua, khen thưởng, sáng kiến năm 2017 26/10/2017
THÔNG CÁO BÁO CHÍ - V/v xử lý kỷ luật và không bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm Quan trắc đối với đồng chí Mai Thi 30/08/2017
Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất 27/07/2016
Công bố số điện thoại, đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử tiếp nhận phản ảnh kiến nghị của Tổ chức, cá nhân 07/06/2016
Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 22/12/2011
Trang 1/1
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối

Bản quyền thuộc "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng".

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 148/GP-TTĐT ngày 15/8/2011 của Cục QL PTTH và TTĐT - Bộ TTTT

Chịu trách nhiệm nội dung : Trần Ngọc Ẩn - Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 18 đường Hùng Vương, Phường 6, Thành Phố Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3820514 Fax: 0299 3624416 Email: sotnmt@soctrang.gov.vn

@ Ghi rõ nguồn "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.