THONG TIN LÃNH ĐẠO SỞ THONG TIN LÃNH ĐẠO SỞ

GIÁM ĐỐC

TRẦN NGỌC ẨN

 

- Sinh năm:               1959

- Điện thoại cơ quan: 0299 3620 168

- Điện thoại di động:   0913 983 744

- Email:          tnan@soctrang.gov.vn  

                     tranngocanstvn@gmail.com     

                              PHÓ GIÁM ĐỐC 

NGUYỄN HOÀNG DÂN

 

- Sinh năm:               1963

- Điện thoại cơ quan: 0299 3624 843

- Điện thoại di động:   0916 997 096

- Email:           nhdan@soctrang.gov.vn;

                      nhdan.tnmt@yahoo.com.vn

 

 

 

    PHÓ GIÁM ĐỐC

   NGUYỄN HÙNG ANH

- Sinh năm:             

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:  0918 973 399

- Email:         nguyenhunganh@soctrang.gov.vn;

                   

   
 

 

 

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO SỞ

                1. Giám đốc Trần Ngọc Ẩn:

a) Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Sở và Giám đốc Sở được quy định trong Quy chế làm việc của UBND tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Quy hoạch phát triển ngành, chương trình, dự án, kế hoạch công tác dài hạn, năm năm và hàng năm;

- Công tác tổ chức cán bộ và giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến tổ chức cán bộ.

- Công tác Kế hoạch tài chính của ngành và quản lý tài chính đối với các dự án của ngành; công tác thanh quyết toán nguồn kinh phí không tự chủ và nguồn phí, lệ phí.

- Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Là người phát ngôn của Sở và cung cấp thông tin cho báo chí, khi cần thiết Giám đốc có thể ủy quyền hoặc phân công một Phó giám đốc phụ trách lĩnh vực làm người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo vấn đề cụ thể và có thời hạn nhất định.

- Chỉ đạo việc xây dựng dự thảo bảng giá đất trên địa bàn tỉnh. Ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức theo ủy quyền của UBND tỉnh.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản; biến đổi khí hậu; công tác thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại thuộc lĩnh vực nước, khoáng sản.

- Phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và người đứng đầu tổ chức chính trị xã hội cùng cấp để giải quyết những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong nhiệm vụ, quyền hạn của Sở.

c) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Kế hoạch Tài chính; Thanh tra Sở; Phòng Tài nguyên Nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn.

2. Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Dân:

a) Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Công tác nội chính, lao động tiền lương; quản lý tài sản cơ quan.

- Cải cách hành chính, tổ một cửa. Vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Sở.

- Công tác quản lý đất đai (công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; công tác đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác đăng ký giao dịch bảo đảm, công tác chỉnh lý biến động đất đai, công tác quản lý hồ sơ địa chính); công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đất đai, công tác đo đạc bản đồ và viễn thám. Ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở.

- Giúp Giám đốc sở theo dõi và tổ chức thực hiện Dự án Đo đạc lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền khi có yêu cầu.

b) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng Sở; Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám; Chi cục Quản lý đất đai; Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất.

3. Phó Giám đốc Nguyễn Hùng Anh:

a) Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Tổ chức thực hiện và theo dõi công tác xây dựng dự thảo bảng giá đất; công tác xác định giá đất cụ thể; công tác giải phóng mặt bằng; công tác quản lý, phát triển quỹ đất công. Theo dõi chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai.

- Chỉ đạo trong tổ chức thực hiện công tác pháp chế của ngành (xây dựng pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng; công tác bồi thường nhà nước). 

- Chỉ đạo và ký chứng từ thanh quyết toán nguồn kinh phí tự chủ của Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền khi có yêu cầu.

b) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Pháp chế;  Trung tâm Phát triển quỹ đất.

 

(Trích Quyết định số 22/QĐ-STNMT của Giám đốc Sở TN&MT ngày 31/3/2016)

 

                                               

Bản quyền thuộc "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng".

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 148/GP-TTĐT ngày 15/8/2011 của Cục QL PTTH và TTĐT - Bộ TTTT

Chịu trách nhiệm nội dung : Trần Ngọc Ẩn - Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 18 đường Hùng Vương, Phường 6, Thành Phố Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3820514 Fax: 0299 3624416 Email: sotnmt@soctrang.gov.vn

@ Ghi rõ nguồn "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.